Како да станам Државјанин на Република Северна Македонија?


   * Со потекло, односно, ако сте родени од родител/родители кој/кои е/се државјанин/државјани на Република Северна Македонија

    * Во исклучителни околности, со раѓање во  Република Северна  Македонија

    * Со природување 

Последно ажурирање: 07 септември 2020